1. Эсперанто-русский словарь. М., 1974.

 2. Русско-эсперантский словарь. М., 1966.

 3. Андреев Н. Д. Международный вспомогательный язык эсперанто. Л., 1957.

 4. Семёнова З. В., Тетерин Г. Н. Основы международного вспомогательного языка эсперанто. Л., 1958.

 5. Сергеев И. В. Основы эсперанто. М., 1961.

 6. Кернер А. А. Эсперанто в 12 уроках. Благовещенск, 1962.

 7. Колкер Б. Г. Методические разработки по международному языку эсперанто. Уфа, 1980.

 8. Исаев М. И. Язык эсперанто. М., 1983.

 9. Гісторыя Беларускай ССР: У 5 т. Мн., 1973. Т. 3.

 10. Галакціёнаў С. Г., Яцкевіч Г. М. Рыцар навукі з Нянькава: Уладзіслаў Дыбоўскі. Мн., 1989.

 11. Беларуска-рускі слоўнік. Пад рэдакцыяй К. К. Крапівы. Мн., 1962.

 12. Русско-белорусский словарь. Под редакцией Я. Колоса, К. Крапивы и П. Глебки. М., 1953.

 13. Enciklopedio de Esperanto. Budapest, 1979.

 14. Drezen E. Historio de la mondolingvo. Leipzig, 1931.

 15. Mobusz A. Dokumentoj de Esperanto. Berlin, 1921.

 16. Zamenhof L. L. Originala verkaro. Leipzig, 1929.

 17. Esperanta antologio. Red. W. Auld. La Laguna de Tenerife, 1958.

 18. Baza literatura krestomatio. Budapest, 1986.

 19. Gvidlibro por supera ekzameno. Red. A. Pechan. Budapest, 1979.

 20. Seppik H. La tuta Esperanto. Sofia, 1971.

 21. Ojalo J. gsperanto keele opik. Tallinn, 1973.

Даведачнае выданне

Паўлюкавец Адам Аляксандравіч

МОВА ЭСПЕРАНТА

ПРАКТЫЧНЫ ДАПАМОЖНІК

Загадчык рэдакцыі У. М. Ківатыцкі. Рэдактар Л. В. Пятроўская. Мастак В. В. Саўчанка. Мастацкі рэдактар В. В. Саўчанка. Тэхнічны рэдактар В. А. Віценка. Карэктар Л. В. Пятроўская.

ІБ№ 3965

Здадзена ў набор 31.07.91. Падпісана ў друк 09.04.92. Фармат 84Х1081/32. Папера друк. № 2. Гарнітура літаратурная. Афсетны друк. Ум. друк. арк. 8,40. Ум. фарб.-адб. 8,72. Ул.-выд. арк. 7,74. Тыраж 4000 экз. Зак. № 858. Цана 15 р. Выдавецтва «Навука і тэхніка» Акадэміі навук Беларусі і Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. 220067. Мінск, Жодзінская, 18. Друкарня імя Францыска Скарыны выдавецтва «Навука і тэхніка». 220067. Мінск, Жодзінская, 18.