13.1. Беларускім зваротным дзеясловам у эсперанта часта адпавядаюць займеннікавыя дзеясловы: я падымаюсяmi levas min, я галюсяmi razas min.

13.2. Аднак займеннікавыя дзеясловы ўжываюцца толькі тады, калі дзеючая асоба сама выконвае дзеянне. Калі ж дзеючая асоба ці прадмет з’яўляюцца толькі аб’ектам дзеяння, тады ўжываюцца дзеясловы з суфіксам -iĝ-: я прачынаюсяmi vekiĝas, сонца падымаеццаla suno leviĝas.

13.3. Для многіх жа зваротных у беларускай мове дзеясловаў мы знаходзім у эсперанта звычайныя дзеясловы: усміхаццаrideti, спяшаццаrapidi, абураццаindigni.

13.4. Займеннікі, якія з’яўляюцца часткай займеннікавых дзеясловаў, змяняюцца адпаведна дзеючай асобе:

vi lavas vinты ўмываешся

li lavas sinён умываецца

але:

li lavas linён мые яго (кагосьці другога)

ŝi lavas sinяна ўмываецца

але:

ŝi lavas ŝinяна мые яе (кагосьці другога)

ni lavas ninмы ўмываемся

vi lavas vinвы ўмываецеся

ili lavas sinяны ўмываюцца

але:

ili lavas ilinяны мыюць іх (кагосьці другіх)