16.1. Пераходныя дзеясловы патрабуюць прамога дапаўнення, якое перадаецца словам у вінавальным склоне: Nikolao legas revuon kaj mi legas ĵurnalon.Мікола чытае часопіс, а я чытаю газету.

16.2. Непераходныя дзеясловы патрабуюць ускоснага дапаўнення: Mi veturas per aŭtobuso. — Я еду на аўтобусе.

16.3. Большасць дзеясловаў бываюць або пераходнымі або непераходнымі, але ёсць таксама і дзеясловы, якія адначасова могуць быць і пераходнымі і непераходнымі. Ніжэй пададзеныя дзеясловы найбольш ужывальныя з іх:

adiaŭi: Mi adiaŭas la patrinon. Mi adiaŭas al la patrino. — Я развітваюся з маці;

aplaŭdi: Ĉiuj aplaŭdas la preleganton. Ĉiuj aplaŭdas al la preleganto. — Усе апладзіруюць прамоўцу;

danki: Mi dankas vin! Mi dankas al vi. — Я дзякую вам;

helpi: Mi volas helpi vin. Mi volas helpi al vi. — Я хачу дапамагчы вам;

ĉeesti: Vi devas ĉeesti la konferencon. Vi devas ĉeesti en la konferenco. — Вы павінны прысутнічаць на канферэнцыі;

kredi: Vi povas kredi min. Vi povas kredi al mi. — Вы можаце верыць мне;

partopreni: Mi volonte partoprenos la vesperon. Mi volonte partoprenos en la vespero. — Я ахвотна буду ўдзельнічаць у вечары;

respondi: Hodiaŭ mi respondas vian leteron. Hodiaŭ mi respondas al via letero. — Сёння я адказваю на ваша пісьмо;

simili: Via filo similas vin. Via filo similas al vi. — Ваш сын падобны на вас;

suferi: Li suferas strangan malsanon. Li suferas pro stranga malsano. — Ён пакутуе ад дзіўнай хваробы.

16.4. Некаторыя дзеясловы могуць быць непераходнымі ў беларускай мове, але пераходнымі ў эсперанта:

admiri: Mi admiras vian laboremon. — Я захапляюся вашай працавітасцю;

ĉasi: Ĉasi lupojn estas danĝere. — Паляваць на ваўкоў небяспечна;

gvidi: Nikolao gvidas la rondeton de komencantaj geesperantistoj. — Мікола кіруе гуртком пачынаючых эсперантыстаў;

ĝui: Viktoro ĝuas la legadon de la nova romano. — Віктар цешыцца чытаннем новага рамана;

interŝanĝi: Ni povas interŝanĝi poŝtkartojn kaj poŝtmarkojn. — Мы можам абменьвацца паштоўкамі і маркамі;

invadi: Malamika armeo invadis nian landon. — Варожая армія ўварвалася ў нашу краіну;

koncerni: Ĉi tio ne koncernas la aferon. — Гэта справы не датычыцца;

kosti: Ĉi tio povas kosti vivon al vi. — Гэта можа каштаваць вам жыцця;

pafi: Ĉasisto pafis lupon. — Паляўнічы стрэліў у ваўка;

posedi: Por bone ekposedi la lingvon Esperanto, oni devas ĝin lerni ĉiutage. — Каб добра авалодаць мовай эсперанта, трэба яе вучыць штодзённа;

regi: Vi devas regi viajn sentojn. — Вы павінны валодаць сваімі пачуццямі;

rifuzi: Mi devas rifuzi vian proponon. — Я павінен адмовіцца ад вашай прапановы;

timi: Mi timas ĉi tiun malfacilan vojaĝon. — Я баюся гэтага цяжкага падарожжа.