16.1. Пераходныя дзеясловы патрабуюць прамога дапаўнення, якое перадаецца словам у вінавальным склоне: Nikolao legas revuon kaj mi legas ĵurnalon. *— *Мікола чытае часопіс, а я чытаю газету.

16.2. Непераходныя дзеясловы патрабуюць ускоснага дапаўнення: Mi veturas per aŭtobuso. *— Я *еду на аўтобусе.

16.3. Большасць дзеясловаў бываюць або пераходнымі або непераходнымі, але ёсць таксама і дзеясловы, якія адначасова могуць быць і пераходнымі і непераходнымі. Ніжэй пададзеныя дзеясловы найбольш ужывальныя з іх:

adiaŭ**i: **Mi adiaŭas la patrinon. Mi adiaŭas al la patrino. — Я развітваюся з маці;

**aplaŭdi: **Ĉiuj aplaŭdas la preleganton. Ĉiuj aplaŭdas al la preleganto. — Усе апладзіруюць прамоўцу;

**danki: **Mi dankas vin! Mi dankas al vi. — Я дзякую вам;

**helpi: **Mi volas helpi vin. Mi volas helpi al vi. — Я хачу дапамагчы вам;

ĉeesti: **Vi devas ĉeesti la konferencon. Vi devas ĉeesti en la konferenco. — Вы павінны прысутнічаць на канферэнцыі;

kredi: **Vi povas kredi min. Vi povas kredi al mi. — Вы можаце верыць мне;

**partopreni: **Mi volonte partoprenos la vesperon. Mi volonte partoprenos en la vespero. — Я ахвотна буду ўдзельнічаць у вечары;

**respondi: **Hodiaŭ mi respondas vian leteron. Hodiaŭ mi respondas al via letero. — Сёння я адказваю на ваша пісьмо;

**simili: **Via filo similas vin. Via filo similas al vi. — Ваш сын падобны на вас;

**suferi: **Li suferas strangan malsanon. Li suferas pro stranga malsano. — Ён пакутуе ад дзіўнай хваробы.

16.4. Некаторыя дзеясловы могуць быць непераходнымі ў беларускай мове, але пераходнымі ў эсперанта:

**admiri: **Mi admiras vian laboremon. — Я захапляюся вашай працавітасцю;

ĉasi: **Ĉasi lupojn estas danĝere. — Паляваць на ваўкоў небяспечна;

**gvidi: **Nikolao gvidas la rondeton de komencantaj geesperantistoj. — Мікола кіруе гуртком пачынаючых эсперантыстаў;

**ĝui: **Viktoro ĝuas la legadon de la nova romano. — Віктар цешыцца чытаннем новага рамана;

interŝanĝ**i: **Ni povas interŝanĝi poŝtkartojn kaj poŝtmarkojn. — Мы можам абменьвацца паштоўкамі і маркамі;

**invadi: **Malamika armeo invadis nian landon. — Варожая армія ўварвалася ў нашу краіну;

**koncerni: **Ĉi tio ne koncernas la aferon. — Гэта справы не датычыцца;

**kosti: **Ĉi tio povas kosti vivon al vi. — Гэта можа каштаваць вам жыцця;

**pafi: **Ĉasisto pafis lupon. — *Паляўнічы стрэліў у ваўка; *

**posedi: **Por bone ekposedi la lingvon Esperanto, oni devas ĝin lerni ĉiutage. — Каб добра авалодаць мовай эсперанта, трэба яе вучыць штодзённа;

**regi: **Vi devas regi viajn sentojn. — Вы павінны валодаць сваімі пачуццямі;

**rifuzi: **Mi devas rifuzi vian proponon. — Я павінен адмовіцца ад вашай прапановы;

**timi: **Mi timas ĉi tiun malfacilan vojaĝon. — Я баюся гэтага цяжкага падарожжа.