Як ужо гаварылася вышэй, асобныя прыназоўнікі могуць ужывацца ў якасці прыставак:

27.1. al-да-, пад-, пры- (паказвае набліжэнне): portiнесці, alportiпаднесці, прынесці; doniдаць, aldoniдадаць; flugiляцець, alflugiпрыляцець, падляцець; kudriшыць, alkudriпрышыць.

27.2. antaŭ-перад-, прад-, да- (паказвае на нешта папярэдняе): vidiбачыць, antaŭvidiпрадбачыць; militoвайна, antaŭmilitaпрадваенны, даваенны; hieraŭучора, antaŭhieraŭзаўчора, пазаўчора.

27.3. ĉe- — пры- (паказвае на наяўнасць ці блізкасць): esti — быць, ĉeesti — прысутнічаць, mano — рука, ĉemane — пад рукой, на руках; tablo — стол, ĉetable — пры стале, ля стала.

27.4. ĉirkaŭ-аб(ы) (паказвае на акругленасць дзеяння ці стану): iriісці, ĉirkaŭiriабыходзіць наўкол; preniбраць, ĉirkaŭpreniахапіць; kuri — бегчы, ĉirkaŭkuriабабегчы; fosiкапаць, ĉirkaŭfosiабкапаць.

27.5. el-вы- (паказвае на рух знутры): iriісці, eliriвыйсці; portiнесці, elportiвынесці; fluiцячы, elfluiвыцячы; ĉerpiчэрпаць, elĉerpiвычарпаць; troviзнайсці, eltroviвынайсці.

27.6. en-у-, ува- (паказвае на рух унутр): eniriувайсці, enportiунесці; pakiпакаваць, enpakiзапакоўваць; skribiпісаць, enskribiупісаць; spiriдыхаць, enspiriудыхаць; plektiплесці, enplektiуплесці.

27.7. ekster-за-, паза- (паказвае на знаходжанне па-за межамі чаго-небудзь): landoкраіна, eksterlandaзамежны; eksterplanaпазапланавы; eksterkonkursaпазаконкурсны; ekstervicaпазачарговы.

27.8. inter-між- (паказвае на прамежкавасць ці ўзаемадзеянне): internaciaміжнародны; agiдзейнічаць, interagiузаемадзейнічаць; helpoдапамога, interhelpoузаемадапамога; interaktoантракт.

27.9. kontraŭ — супраць- (паказвае на супрацьдзеянне ці супрацьлеглы стан): paroli — гаварыць, kontraŭparoli — пярэчыць; stari — стаяць, kontraŭstari — супрацьстаяць, супраціўляцца; lego — закон, kontraŭlega — супрацьзаконны.

27.10. kun-а-, аб-, з-, с(са) (паказвае на сумесны стан ці дзеянне): ekzistiіснаваць, kunekzistoсуіснаванне; fratoбрат, kunfratoсабрат; laboriпрацаваць, kunlaboriсупрацоўнічаць; kunigiаб’яднаць.

27.11. laŭ-па- (паказвае на нейкую абмежаванасць): laŭstrateпа вуліцы; legoзакон, laŭleĝeпа закону, законна; larĝaшырокі, laŭlarĝeпоперак; longaдоўгі, laŭlongeудоўж; bezono — патрэба, laŭbezoneпа патрэбе; deziroжаданне, laŭdezire — па жаданню.

27.12. post- — па-, паза-, пасля- (паказвае на стан ці дзеянне пасля чаго-небудзь): milito — вайна, postmilita — пасляваенны; postoktobra — паслякастрычніцкі; postoperacia — пасляаперацыйны; morto — смерць, postmorta — пасмяротны; morgaŭ — заўтра, postmorgaŭ — паслязаўтра.

27.13. preter- — міма (ужываецца па значэнню пры стаўкі): iri, pasi, kuri — ісці, праходзіць, бегчы, postiri, postpasi, postkuri — ісці міма, праходзіць міма, бегчы міма; atento — увага, preteratenti — не звярнуць увагі.

27.14. pri- — а-, аб- (ужываецца па значэнню прыстаўкі): kanti — пець, prikanti — апець; labori — працаваць, prilabori — апрацаваць; pensi — думаць, pripensi — абдумаць.

27.15. sen-без-, не-: celoмэта, sencelaбязмэтны; dankiдзякаваць, sendankaняўдзячны; defendiабараняць, sendefendaбезабаронны; dependiзалежаць, sendependaнезалежны.

27.16. sub- — пад: aĉeti — купіць, subaĉeti — падкупіць; aŭskulti — слухаць, subaŭskulti — падслухоўваць, fosi — капаць, subfosi — падкопваць.

27.17. super- — пера-, зверх-, над-, панад- (мае значэнне: больш ці звыш якой-небудзь мяжы): brovo — брыво, superbrova — надброўны; forta — дужы, superforti — перадужаць; manĝi — есці, supermanĝi — аб’есціся; laŭdi — хваліць, superlaŭdi — перахваліць; homo — чалавек, superhomo — звышчалавек, надчалавек; mezuro — мера, supermezura — празмерны; krii — крычаць, superkrii — перакрычаць.

27.18. supre- — вышэй- (звычайна ўжываецца ў дзеепрыметніках): supremontrita — вышэйпаказаны, suprenomita — вышэйназваны, supredirita — вышэйсказаны.

27.19. supren- — уз-, ус-: iri — ісці, supreniri — узыcці; grimpi — караскацца, suprengrimpi — ускараскацца; salti — скочыць, suprensalti — ускочыць.

27.20. tra-пра-, пера-: flugiляцець, traflugiпраляцець, пераляцець; viviжыць, traviviпражыць, перажыць; boriсвідраваць, traboriпрасвідраваць.

27.21. trans- — пера- (ужываецца па значэнню прыстаўкі): transflugi — пераляцець (па-над нечым), transsalti — пераскочыць, transdoni — перадаць.

27.22. sur-на-: tabloстол, surtablaнастольны, korpoцела, surkorpaнацельны, сподні.

27.23. ĝis-да-: viviжыць, ĝisviviдажыць; mortoсмерць, ĝismorteда самай смерці; nunцяпер, зараз, ĝisnunaпапярэдні.

27.24. apud- — пры-, уз- (паказвае на блізкасць да чаго-небудзь): bordo — бераг, apudborda — прыбярэжны, узбярэжны; maro — мора, apudmara — прыморскі; urbo — горад, apudurba — прыгарадны, apuda — бліжэйшы, суседні.

27.25. de- — ад- (ужываецца па значэнню прыстаўкі): bati — біць, debati — адбіць; fali — падаць, defali — адпасці, апасці; iri — ісці, deiri — адысці.

27.26. Зрэдку ў якасці прыставак ужываюцца і некаторыя іншыя прыназоўнікі:

dum: dumvivaпажыццёвы;

krom: kromedzino, kromvirinoпалюбоўніца;

per: pertrajneцягніком, поездам.

po: potageпадзённа, pomalmulteпатроху, пакрысе;

por: porinfana — дзіцячы, для дзяцей;

pro: probatalantoпрыхільнік, абаронца, змагар. Астатнія прыназоўнікі ў якасці прыставак не ўжываюцца.